Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Plantguard’: Plantguard BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) met zetel te Abeelstraat 23, 8800 Roeselare, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0825.284.413.
  • 'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Plantguard in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • 'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten, in dit geval – maar niet limitatief beperkt tot – het product ‘Plantguard - plantmonitor’, bestaande uit hardware componenten, software componenten, websites en web services. Plantguard-plantmonitor kent haar eigen licentievoorwaarden.

  Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Plantguard behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Plantguard en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Plantguard kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Plantguard is bereikbaar via http://www.plantguard.be.

 2. Informatie en overeenkomsten

  Plantguard besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product (Plantguard - plantmonitor), zoals de kleur, formaat, gewicht, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Plantguard en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Plantguard gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 3. Prijzen

  Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Plantguard in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Plantguard worden gecorrigeerd.

  De eventuele kosten voor verzending en afhandeling zijn voor de Koper.

  Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

  We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

  De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle wettelijke belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten, en zonder Douanekosten of Importvergoedingen voor verzendingen buiten de EU.

 4. Betaling

  Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Plantguard een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Plantguard na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Plantguard, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens betalingsverplichtingen, heeft moeten maken.

  Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Plantguard is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

  Het is mogelijk dat een aankoop ongedaan wordt gemaakt, door een vordering of actie gesteld bij de financiële tussenagent. In zulks geval behoudt Plantguard zich het recht voor om de virtuele of fysieke dienstverlening, die toebehoort aan de Plantguard, te staken en desgevallend te blokkeren. Uiteraard dient ook het fysieke product te worden geretourneerd.

 5. Levering Plantguard

  Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

  Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Plantguard doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Plantguard neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling.

  Plantguard biedt de mogelijkheid aan om via erkende installateurs het product bij de klant te installeren. Plantguard neemt geen verantwoordelijkheid op voor de correcte installatie door een installateur, niet door Plantguard aangewezen. Ook neemt zij geen enkele verantwoordelijkheid voor een eigen foutieve installatie.

  Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Plantguard daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@plantguard.be. Eventueel teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, Plantguard-accessoires, handleiding, en documentatie inbegrepen

  Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

 6. Bescherming van de Plantguard Producten en dienstverlening

  Plantguard behoudt zich het recht voor de nodige maatregelen te nemen om zijn Producten en dienstverlening (clouddiensten en Producten die bij klanten in gebruik zijn) te beschermen tegen technische storingen en kwaadwillige praktijken.

  Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het staken of wijzigen van webservices (cloud-diensten), en het vanuit afstand wijzigen of deactiveren van softwarematige componenten (zoals Mobile Software en Embedded Software). Deze maatregelen omvatten expliciet deze Plantguard Producten die reeds bij gebruikers in productie genomen zijn. Plantguard is niet verantwoordelijk voor schade die door kwaadwillige praktijken of software veroorzaakt wordt.

 7. Gebreken en klachtindiening

  De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

  Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Plantguard schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

  De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Plantguard is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

 8. Herroepingsrecht

  Het Wetboek van Economisch Recht (WER), Boek VI.-Marktpraktijken en consumentenbescherming bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Je kan je Plantguard dus terugsturen naar onze diensten, op voorwaarde dat je Plantguard intact is (geen enkele schade), hardware en softwarematig werkt, en in de originele verpakking is verzonden. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dragen we zorg voor een terugbetaling binnen de zeven (7) werkdagen.

  Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge WER Art. VI. 53, §3° buiten de toepassing van dit recht. Ook producten van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken, dagbladen, tijdschriften en magazines komen niet in aanmerking voor teruggave.

  Een retourzending moet opgestuurd worden met de PostNL of UPS. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar Plantguard en een retour goedkeuring aanvragen via info@Plantguard.be, (volgens WER Art. VI. 49, §1, 2°). Elk teruggestuurd product dient te beschikken over een Plantguard Support-ticket nummer met de goedkeuring van de retour, op risico van ter onverrichter zake terugsturen naar de Koper.

  Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Plantguard binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Plantguard betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

  Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

 9. Overmacht

  In geval van overmacht is Plantguard niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Plantguard is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

 10. Garantie

  Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Plantguard geleverde producten een wettelijke garantie. In geval van een gebrek dient de Koper Plantguard hiervan uiterlijk binnen de twee (2) maanden volgend op de vaststelling hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

  URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Plantguard, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

  Deze garantie vervalt wanneer de Plantguard zonder toestemming geopend wordt. Ingeval van technische problemen, reageert de supportdienst binnen de redelijke termijn op vragen.

 11. Webservices

  De door Plantguard beschikbaar gestelde webservices zijn een noodzakelijk onderdeel voor het gebruik alle Producten. Plantguard behoudt zich het recht voor om deze webservices te wijzigen of te staken. Bestaande of nieuwe onderdelen van de webservices kunnen onderworpen worden aan de aankoop van betalende diensten.

 12. Intellectuele eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Plantguard. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Plantguard, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

 13. Verwerking persoonsgegevens

  De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, raadpleegbaar via de Plantguard website.

 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.